Huluanu ilombi y muisi Fumu Tsi MbatsI


Bawulu djohuri mutu é lubughili mu bilombi mba nongu ighume tumbe ilombi diambu. Va dimbu di Fumu Tsi Mbatsi, va ma bangange mughètu na dibal ba ma bure bane ba rieru ba babal. Mine mohu Madjieki, Maghange na Kombil. Madjieki la tsomi dji ma bangughange na bingulu bi bive, Tadji na ngudji ba ma tsingulange bane bohu iri dubanu na irondu y ba mbatsi, du yabe na mirime mi base mambu ma bive mba ave Nyambi Fumu o tu néngila du ya kakunu . Né du tsi wèle baghètu du tsane ndahu mosi. Mipume mino viogha tadji na ngudji Madjieki, Maghange na Kombil bake tighe, bake nienge, bake be o yinge y ndongu itsingu mè wo ni vossi.
Bane ba ngudji ba rieru bake wèle baghètu mba bake tsane mu ndahu mosi nane tadji na ngudji ba ma ba tsingule. Ave baghatsi bohu ba ma wendilange o u wabe, u rughe bo rughe Madjieki tsomi ake tsingulange mughatsiandi iri : Ave u manine u lambe, u kabule ba nyame tsio tsi roghe uke sunze o ibuku yétu y ndahu nidji ave tu bundemine. Bilumbu biotsu anane Madjieki ama tsingulange mughatsi tumbe baghatsi ba ba ngébi bandi pa bé lambi bake sunze biotsu va tavule na bi roghe na bi ghéhi.
Pa Madjieki émani udji na bane ba ngudji va tavule ake mwè yé djangange o ibuku yandi y ndahu. Mughatsi Madjieki ama hulungu isoni mba bilambu bi ba mbatsi bi ma bangange bi ghobe kabohu ake be na ponzi o nzime ndahu. Madjieki pa ama mane udji mughatsi ake bonge matsièndi na bivissi ake buaghange mu ponzi o nzime ndahu, motsu mane Madjieki aghé djabi. Mughatsi Madjieki ano topulu na ifu y mulumi, ake vaghe iri vane dédi ngo mwè divaghe.
Mwa ilumbu baghatsi ba no wende o u wabe, u rughe ba ma rughe Madjieki ake yé ghéngile ponzi mughatsi, alabi ba ngotu ba roghe ba roghe mughatsi djandiri na nyangu nga mune. Madjieki djandiri ndé tsieni ? Mughatsi djandiri nzi vaghe buendiri na nyangu nga muno ni sunze biotsu va tavul. Madjieki djandiri ike u bili, u djabe na muni. Ave tsisighe baghètu botsu ba no mane ulambe bake sunze bihudji va tavule nane bé vali na kale.
Madjieki na bane ba ngudji bake vioghe va tavule, ba no vioghe va tavule alabi mu ilambu y mughatsiandi ba ngotu tsiotsu tsi rughe. Ake ghéngisse mughatsi mune iswisu piiiiiiiiiiiiiiii. Bane no mane udji ike mwane mwane na wandi mughatsi o yandi ibuku y ndahu. Madjieki ake tsune mughatsi iri ilombu yami hi ba ngotu tsi roghe ika ? Mughatsi djandiri la Madjieki utsila, ni ma topolu na isoni la dibandu ngo mwè di vaghe, Suka Madjieki u ghube mughatsi munongu kube dji gha disimu di hunu dibandu buhudji.
Bane ba ngudji o biohu bibuku bi ndahu bahulu nane ivunde yohu ama rokilange mughatsi kube bake bule mune ndahu mba bake ghange Madjieki : Djadji, djadji diambu hi uke bokile mughatsiahu tu bo no kakunu na burange viri viri diambu hi ? Madjieki ba pikile ba ma tsiemughe aghé djabi nane ake wahulile ba ngébi bandi. Ba ngébi bake lèmbu no tsune Madjieki iri djadji tu rondi djabe di bandu di diambu madjieki vane a tsibighile munu kabohu mughatsi ama pala, ako nzime ndahu yé nangule ponzi mbé dji ma bass na matsiendi na bivissi.
U kote ama kote suke sunze ponzi va hussu bane ba ngudji ba mulumi, iri la dibandu ivunde yénu é rondi mbokile. Bilumbu biotsu pa ni lambi é rondi iri nga mu kubulange ba nyame aba roghe ake djangange o ghari ibuku y ndahu tumbe na nyangu nzi vaghe iri vane dédi ni ma topulu na isoni djenu béni tsiè du labili mu mènu ma tassu ? Ba ngébi bake sutu, ba ma kamb me nane bo wahule mughatsi ivunde yohu.
HUGUES MARIATCHI NZIENGUO