Léopard , Antilope et Gazelle

Magene, Yisibu na Tsyiesi. (le plus long conte punu)
tsya mbolwanu
aletane.

yike vamabe batu
umosi dine dyandi magene
agune dine dyandi yisubu
agune dine dyandi tsyesi na bifumbe byogu biotsu.
yike magena na akewenda akeyela Yisibu
Yaa:" -Yisibwe
- Hoo
-Twyendyè o yiwèluwè tukelà babojye.

Yisubu yii : " me zi fu na guronde."
Batsi bo mufune , batsi tunge.
Batsirelema ba tsiwenda
Bake mu nzile bamewenda
Bakewendega na mwa misungu
mu bakomi tsyogu na mwa mabage
mune bakomi tsyogu
béwé nane yike va mujambu baketole.
Suke magene yiiri Ysibwe
Yisubu yaa hoo
ndé una misungu menu nyina musungu;
ndé una dibage mé nyina dibage
tuji musongwè mumba va tukitole
o mujambe, mujambe agune gugelobugi
mabage mujambe bojyiè ( dyele: audtoire)
mabage motsu tubwage mu mambe.
Yisibu yiiri hoo
Batsiji misungu
batsi mane uji misungu
mweki magena atsibo yibuku yi musungu
atsiva mu komiandi
Batsi bo mwendogu batsiwenda
Upala vane disimu dimujambe magene
yaa: "Mujambe bojy è : ugetabuli dibage
yiburu yotsu uvioga vave, dibage
ubwage u mambe"

atsibo yibuku yandi yimusungu
atsiyibwa mu mambe ugelugu
yiri yisibu tsya gumulaba

Yisibu yiiri yiine
Yisibu yiri ho
batsi mane uji misungu
mweki magena atsibo yibuku yi
misungu, atsiva mu komiandi
Batsi bo mwendogu batsiwenda
Upala vane dissimu dimudjambe magene ya
"Mudjambe bojywwe : ugetabulu dibage
yibugu yots uvioga vave, dibage
ubwage u mambe"
atsibo yibuku yandi yimisungu
atsiyibwa mu mambe ugelugu
yiri yisibu tsya gumulaba

Yisibu yiri yiine
Yisibu yiri hoo
Batsiji musungu
batsimane uji misungu
Upala vane disimu dimujambe magene
yaa: "Mujambe bojy è : ugetabuli dibage
yiburu yotsu uvioga vave, dibage
ubwage u mambe"

Yisubu ubo dibagandi , udipalissa mu umukomandi,
udibwa mu mambe tsundi
batsi tabule mujambe batsyenewende
batsibare mukongu batsivindeme
batsibwebara mukongu umosi
Batsilabilile mugumunu
Baketole va mugumwenyi
suke magene tsibo kumunu tsyandi
tsigukige diguki nane vave
suke atsigukige tsimosi umokake
"mbeliami kumunuwe"
Yike kumunu ebuli: "mbeliami kumunuwe mwanemwane na tsyandi lélélé"
Yisubu yàà:" haa mutwegunu ja dibage diandi
agabwage! vagadyambu!"

yisibu tsyandi kumunu yike na minu
ubulange bogulubogulu
batsimane uji kumunu

suke magena yàà:
"- yisibwe
-ye
-vave tukiwenda, tupale o dimbu, yike winkule
ha murwe, ha murwe , ukeru
mbangu vave , ukibo bibalu bimugumunwegugu;
abine guyemapilaga yifulu , tsya wigulu?
-Yiine
-hoo

Batsibo mifune myogu
Batsiwende

bawende bawende bawende bawende bawende
batola va diragu di musafu
Musafwenni gurèleme va mugule ndungu
Magene yiri yisibwe
Yisibu yàà: "ye"

vane wila musafugwenu musafu bojye

vane nzale jimatugange nane, tuji
tsafu ; tu vo tuji tsafu, ubage tubage;
tu ubare we , tugobage mu musafwé musafu bojye ; tu baga mu ndungu
mba tuketsapa o matayi. Tukedokula tsafu tsya wigulu?
-yiine.
tsimise misu me ngarelile gubare
Yisibu tsitsimisu misu.
Suke magena tsimate mu musafu wagugu
atsibo dikulu dyandi atsidibindige
mune ndungu.

Tyemunu misu
atsyityemunu misu
tsya wilabila, utsilabe ?
yisubu yiri yine
hoo tsyé bari dèwa
suke yisibu tsikedute mune dungu
haa nyidutsingulu malungu yiké syasyabu
atsibara munu ndungu
atsiyole munu matayi na musafu
magene yaa : " nde dibale yisibu ; ndé mabé ananane
nzivagile tumbe mumba utsikeduta
na mangolu,nde me nzivaga na burange
ugalabe? me ngatsunguge ; nde gutsikeduta
pwele adine gutsitsungugile.

batsisaga tsafu, batsisaga tsafu batsimane
usage tsafu.
Yike usudugu
" usindile amu ndungu"
-hoo.

atsimwekedutu mune mumu.
mwe mgena atsiviogile mune musafu
vyalele, atsifure yekebwa va dira di mwiri
"turyabi mikanzu mikanzu tu ke lambe tsafu."
batsyirabe mikanzu
batsiva kulumuji

"yisibu
-yi
ka vave ,mbeke tsafu, mbeke mikanzu.
Ka vane muji tsye tukevagili, wisi amabenge,
wisi ake vala, ake muna. tsuna gune, tsuna gune
vane wila yime ayine yi benge muji; be ukawewende mbangu,
ukeyebo muji gunr tukilambe tsafu;
uyatsinge na buduke bwagu; tsya
wigulu?
hoo menu yisibu ayiveyi mbangu, yisalu mbangu.
amatunduge yisibu tsiwende
mwe magene ubo dikake dyandi, udisome munu
komyandi , atsipalissa pagandi
upalisse mukidwandi , atsibanza atsyirige mujyandi
ubo dwengu dwandi du dige, ubase tsafu tsandi dè.
uwitile mambe

atsitsilambe lambilambi,
tsitsimane
atsitsiwitile va dugaji
atsiji vyioli
Unu mamandi suke moji bilima
Yotsu yisibu karugile gune kabo,
mojyandi yike uvosene wivusenyi
mune yisubu amarula yáá
"- háá yisibu ndewandi yileme na mumu,
nzigutinde o yerombe muji. nde buduke bwe
bunu bu vu nagu me nyimabwa kala tsafu,
setwendi, senelewenda na nzale.
-háá kamenu gane nzilenowe mbangu
nganganga guvale katsye mbe nzivala.
_ hee va ga dyambu. Setwendi , tukelile o dimbu.
suke magena amela biguji ye bina erondi
biji wandi pinze, agerondi yi yisibu akebiji yaa:
haa murwe , haa murwe yisubu we yembongila
háá hee yéntombili mwiri, yéntombili bilongu."
Yisibu mavumbuge yike o yebuke mugumunu.
Mweki magena ubo biguji byandi atsibiji myemimi
yotsu yisibu akerugilanga hagu ake fiori na nzale.


atsibo mwa miri myenyi , batsimiva mu dwengu
batsitsunze vana,
atsiva yisubu yaa : " vana wissi amatsime,
umwegulu menu nyivage bwé ho murwegugu
mukolu, ukabo, yifuluweyiyi, mambe mama mavu
mu yifulu ukimankwitile, nyubelugu tsya wigulu?
Yisibu yiiri yiine.
Batsimane uji.
wisi tsitsime
Magene tsipala mu dulombili
Magene amalabe ba tabe tsi baboji
yike layilayi

Ha nyambi taji aketabe amagange
amatabulu muru amaji ake tabe,
amagange ama tabulu muru amaji.

Nzya kabo malungu ma tabe, ubasse mu dwengu, ubo dwengu dwenyi
ubo dwengu dwenyi udusunze va murule muru yisibu.
bji vana.
atsyeisilime na burange
Tsinge, tsinge Nsuke háá murwe háá murwe
Yisibu tsiramburu munu bangu
atsibo dwengu dwe ntindi mambe
atsibo dwengu dwe dutindi mambe
atsiwitile magene gu
mweki-magena malungu me motsu
mbe mamakite mu dunyuru, matsiwangemuru na mambe
atsikevende, atsikevende akapoli
umwesungemine.


Yisubu wandi yiri: mewa pa nzigangu
na mure komine yups mewa mwa ma memano
ukinkitwile
magene ya vole
baji vane
Yitsingu yitsingu ha bakoku tsitetege
ya yotsi yotsi
tsie yisibu mure voye?
ha yisibu fugufugu
ya : yotsi yotsi
Tsyé yisibu nure voye?
- yotsi yotsi
- ukèle ngiguwityile mambe , ubeluge
magene tsiguge :ubo dwengu dwe
du malungu ma taba tsimupuge gu
"-se wi yilu
- ho"
Wisi tsitébuga
mune kèdi hoe hoe hoe banumbe bo (importante partie du compte découverte du carnage par les jeunes fille)
babanga o dimbu tinde mune ngwali
tétège bake dulombili nane nyambi
Taji myuru bi batabe yike kuluni
bakondu kulyini na mikate na misopu
hóó dyambwedidi lyòò . ( lyòò est un ideophones punu)
bane bagetu bagomwerunguse ne guwe O mambe bwe.
"nesi dyambu jetu tuburulu tu kamwelá didi
kake tsyê? bivundu balepala.''
bivunde bepali nane , háá! héé mwanze.
(wanza mwanzu auditoire).
agu dimarugesene, agu dimarugesene.
magene tsikebwa mu dulombili nyidutsinguli
"-dysmbu yi?
-háá ! tate tsuna didi , nane dimaturugulila
na nyangu: tuburulu tugela dyambu
dyedidi ; tsuna taba tsiotsu tsyimasuku.
laba misopu na malungu.
magene yáá (dit): háá dyambu dyeidi mbe tutsidiresilati
dyambu dibi dira diboti; pa nyimapala va dimbu di baboji bami
ngerondi gulaba mambe nane. Yisibu aka?
nengilanu yisubu mé gamutinde ombu nganga.
Batsyesimbule yisibu.
Yisibu epali gune ha manyuru motsu
makapu na malungu.
Hoo Hoo ka ngange ! bakebweyebonguila
ngange gane?
Yisibu ndé wivagi bingulu byebibi
Baboji: "hoo tate gene kadyambwedidine
tsuna tsye witasili
hee nde vane ysibu tsivage bingulu
nane bine, mugagyanu dukemuboka
dukemubwa va dira di mugumunu,
tsya dwigulu?
Yiine.
Batsiganga ysubu ba tsiboka

batsyemubwaga va diragu mugumunu
mbo! wisi tebo, magene : me ka guwenda ,
me nyi mawenda, me ma wenda yike ngwali, yike ngwali!
atsiwenda.
atsinagulu mfumbyandi yisibu
atsyemupape uji; atsimuji, atsimuji,
atsi muji moji ruri
atsyenewenda
Bilu biryeru tsona beji tsitsivyoga
atsyebwenanfulu mutu mosi
atsyimweyenuvaga bingule abine bimosi

138. atsimewenda ha tsibengunu na tsietsi ( il veut recommencer la meme chose avec tsyetsi)
"tsyetsi
-ye
-twendu o bu boji wegu:me agune
nyboneruge; biwetsyi ha nyiburulu
nyikala nane.

Tsyetsi yiri twende
bake mu nzila
-he tune misungu na mabage


Le Léopard réussira-t-il aussi a manger la gazelle ça s'est la grande question ?
On découvrira l'issue dans la suite.

A suivre....

19 comments :

 1. Anane! Bravo pour le temps passé à la rédaction...

  ReplyDelete
 2. I would like to exchange links with your site bajag-mujabitsi.blogspot.com
  Is this possible?

  ReplyDelete
 3. pardon la traduction svp

  ReplyDelete
 4. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended
  up losing several weeks of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to protect against hackers?


  installing hardwood floors

  Here is my homepage engineered hardwood flooring

  ReplyDelete
 5. Heya! I just wanted to ask if you ever have
  any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I
  ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.

  Do you have any solutions to protect against hackers?
  installing hardwood floors

  My blog post engineered hardwood flooring
  my website: engineered hardwood floors

  ReplyDelete
 6. Yes! Finally someone writes about whining.

  Here is my homepage :: hair growth cycle hair

  ReplyDelete
 7. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I should check things out.

  I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.


  My weblog; beerfactory.org
  my web page > natural hair loss

  ReplyDelete
 8. I always used to read article in news papers but now as I
  am a user of net therefore from now I am using net for articles, thanks to web.


  my site ... www.mascogemsltd.com
  my website - residential cleaning service

  ReplyDelete
 9. Great post. I used to be checking continuously
  this blog and I am inspired! Very useful information particularly the closing part :) I handle such info a lot.
  I was seeking this certain information for a long time.

  Thank you and best of luck.

  Also visit my webpage ... Louis Vuitton Handbags Outlet

  ReplyDelete
 10. Wonderful, what a weblog it is! This blog provides valuable
  information to us, keep it up.

  Feel free to surf to my weblog Michael Kors Outlet

  ReplyDelete
 11. May I just say what a comfort to find somebody who actually understands what they're discussing on the web. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More people ought to check this out and understand this side of your story. I was surprised you're not more popular
  since you certainly have the gift.

  my blog post Louis Vuitton Pas Cher

  ReplyDelete
 12. Thanks for one's marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

  Feel free to visit my web page ... Nike Air Max

  ReplyDelete
 13. I blog often and I really thank you for your information.
  This great article has really peaked my interest.
  I am going to book mark your website and keep checking for new information about once a week.

  I opted in for your Feed as well.

  Also visit my weblog :: Louis Vuitton Outlet

  ReplyDelete
 14. I really love your site.. Great colors & theme.
  Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I'm planning to create my very own site and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

  Also visit my blog :: Abercrombie Pas Cher

  ReplyDelete
 15. Excellent post. I used to be checking continuously this
  weblog and I am inspired! Extremely helpful information
  specially the ultimate section :) I care for such information a lot.
  I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

  Here is my page Cheap Louis Vuitton Bags

  ReplyDelete
 16. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who
  had been doing a little research on this. And
  he in fact bought me dinner due to the fact
  that I found it for him... lol. So allow me to reword this.
  ... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending
  the time to talk about this topic here on your blog.  Here is my homepage Read Full Article

  ReplyDelete
 17. Wonderful article! We are linking to this great article on
  our website. Keep up the good writing.

  Also visit my web blog; check this out

  ReplyDelete
 18. Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Cheers!

  Look at my website :: http://english.inhangzhou.com/groups/prevent-snoring-by-using-phen375-unwanted-fat-burner/

  ReplyDelete
 19. If you want to improve your know-how only keep visiting this website and be updated with the hottest
  gossip posted here.

  Feel free to surf to my site :: does phen375 work

  ReplyDelete