Apprends compter en yipunu

0:vunge
1. yimosi
2. bibeji
3.biryeru
4. bina
5. biraanu
6. bisyamunu
7. yisambwali
8. yinaana / dunana
9. yifu / dufu
10. dighumi
11. dighumi na yimosi
20. magu(mi) mabeji
21: magu(mi) mabeji na yimosi
22: magu(mi) mabeji na bibeji
23: magu(mi) mabeji na bireru
30: maghumi maryeru/ maghumi matatu
31: magumi maryeru na yimosi
40: maghumi mana
41: magumi mana na yimosi
50: maghumi maranu
51: maghumi maranu na yimosi
60: yiswanuna yi maghumi
61: yiswanuna yi maghumi na yimosi
70: yiswabwali yi magumi / dusambwali du maghumi
71: yisambwali yi magumi na yimosi
80: yinana yi maghumi/ dunana du maghumi
81: yinana yi maghumi na yimosi
90: yifu yi maghumi
91: yifu yi maghumi na yimosi
100: kama
101: kama na yimosi
110: kama na dighumi
111: kama na dighumi na yimosi
120: kama na maghu (mi) mabeji
121: kama na maghu (mi) mabeji na yimosi
125: kama na maghu (mi) mabeji na iranu
130: kama na maghu(mi) maryeru
140: kama na maghu(mi) mana
150: kama na maghu(mi) maranu
175: kama na yisambwali yi maghumi na iranu
200: kama beji
201: kama beji na yimosi
210: kama beji na dighumi
220: kama beji na maghu(mi) mabeji
225: kama beji na maghu(mi) mabeji na biranu
250: kama beji na maghu(mi) maranu
260: kama beji na yiswanuna yi maghumi
270: kama beji na yisambwuali yi maghumi
275: kama beji na yisambwali yi maghumi na biranu
280: kama beji na yinana yi maghumi
290: kama beji na yifu yi maghumi
300: kama iryeru/ kama itatu
400: kama jina
500: kama iranu
600: kama isyamunu
700: yisambwali yi kama / dusambwali du kama
800: yinana yi kama / dunana yi kama
900. yifu yi kama/ dufu du kama
1000: tosini
1.010: tosini na dighumi
1.020: tosini na maghu(mi) mabeji
1.100: tosini na kama
2.000: tosini beji
2.010: tosini beji na dighumi
5.000: tosini iranu
10.000: dighumi di tosini
11.000: dighumi di tosini na kama
20.000: maghu (mi) mabeji na tosini
21.000: maghu (mi) mabeji ma tosini na tosini
21.100: maghu (mi) mabeji ma tosini na tosini na kama
26.000: maghu (mi) mabeji ma tosini na yisambwali yi tosini
30.000: maghu (mi) maryeru ma tosini
50.000: maghu (mi) maranu ma tosini
100.000: kama tosini
200.000: kama beji ji tosini
1000 000:ivévi

No comments :

Post a Comment