ContesHuluanu ilombi y muisi Fumu Tsi Mbatsi

Huluanu ilombi y muisi Fumu Tsy Mbatsi
Manombe o dimbu di Fumu Tsi Mbatsi ave wulu, a ma bangange na ba mbatsi bavu na ma tasse motsu ma kahuri. Mu ba mbatsi bandi va ke be umosi u ma burange bane makulini na babal ba pwel. Umosi uwélu a ma be ingume na umosi u ma rondange u ghèle batu. Manombe boti mwa mughètu u ma bangughe na kéri Nyambi mba tadji na ngudji issalu ussambil Nyambu Fumu. Tumbe munongu ba mbatsi ba ma lingange konge yé ba tabe bé yène nange dimbu kodu na kodu no niaka, ba sa ma bangange na ma tasse ma boti.
Mwa ilumbu Manombe na ba mbatsi ba tsane bilombi bé vossi. A wa ma burange bane ma kulini ake vaghe ba mbatsi djandiri, ni ke mwè na dimi ngudjami adji vane issalu ubungule batéhule mba mè nga mu mognua hune. A wa ma rondange ughèle batu djandiri mbè menu mbé ni dussule dimi dine. Manombe djandiri tsia ndé la ngudji, kabughu u bungulange bane bahu ndébéni. Ba mbatsi ba ke wamughile Manombe iri ndé tsié u vu ? U ghé djabi iri pa u ma bure ike wi duki mognu bu mame, bu nunu bu u rassunu na bungébi ? Manombe djandiri diboty mienu miranu bane ba mame.
Ighumbi yo yine ba ma vossilange kaboghu Manombe akane modji. Bilumbu na miwéli bi no vioghe Manombe ake be na ifu yi miwéli, itsingu mè wo ni vossi. Ba mbatsi ba Manombe djohuri na mapape u ki bure, mba mwane u ke vèghe mame tu ke vaghe mognuètu nane tu ngo vale na kale. Mwane o ghari modji kaboghu é ba hulu nane bé vossili. Ilumbu yi ubure Manomba kane missongu, ba buritsi ba baghètu ba dimbu bé lèmbu no dute mwane, mwane adji hune aghé rondi u pale. Manombe sindile na mangolu motsu mwane a pali, é lèmbu no sindile mwane né ukunga. Ba buritsi djohuri ka munongu mwane a hune diambu yi tu ma kambe ulile ? Ilème na mumu, ma wèru ma ka pwel mwane ghé rondi upale. Ba ke sunde no hulu o ghari diraghu di Manombe : Ngo pale pa ngudjami agha tsiengule dibandu dio é mburuli mba ngé rondi be mwane kaghami.
DU YA TSIBIGHE MATUDJI ILOMBI ISE SUKE.
Hugues Mariatchi Nziengui :

No comments :

Post a Comment