HULUANU ILOMBI Y MUISI FUMU MBATSI


Kaghe Massunge o dimbu di Fumu Tsi Mbatsi na itale yandi y bass ba nyame ba boti. Mangle no tébughe mwanandi Kombe o mangase, ake mu tindil ba téhule mu viosse magle. Ba téhule ba no tola, kaghe Massunge ama be ike mune irondu yu labe ba téhule bandi mba ama tsanange pinze. Ndawandi dji ma bangange ike duvovu tumbe Kaghe Massunge ama rondange uwabe bitsibe, mba pa buendiri é rughi na ponzi ba nyame ake tsi sounze o itale. Mu ba téhule ba ma rughe va ma be mosi ba ma néngilange Mussadji, Mussadji mwane u ma rughe u ma bangughange na djibe.
Wisi pa ama tébughe kaghe Massunge ake lambe biwudji pa vadji biamuna ake wamune, pa a ma mane vèghe ba téhule biwudji mba ake bong nzile mussiru. Di rughe o rughe bueli ake mwè lambe no roke matuke mba batéhule bake roghe mba ave bo ghabughile o mangase batu bake djaberi, Kaghohu Massunge atsi ba kélise burange mangle. Mussadji pa iri kaghe Massunge ako mussiru, ake mwè bongange ba nyame o itale mba ake lambe. Bé mani udji na bane ba ngudji no susse bipèle mba kaghe Massunge aké djabe.
Mwa ilumbu kaghe Massunge a ghéngile o itala, a labi ba nyambe botsu ba mabe ba ghobe ba satsi. Kaghe Massunge ake tsune ba téhule iri ani tsi bonge ba nyame o itale ? Ba téhule djohuri tsi djétu, mune mosi Kaghe Massunge ake tsingul itale yandi iri : Mè o mussiru ni wèndi kabughu u tsingule pa u tsi labe mutu wi bongi ba nyame. O nzime Mussadji ake mwè dibule itale, mune ama bandile u bonge ba nyame a hulu itale ike bande uwimbile : Mussadji, Mussadji (dundé vane dédio). Mussadji, Mussadji (dundé vane dédio), bilumbu biotsu ni ulabio (na nzunzuahu vane dédio) ike u mwè bonge ba nyame ba ngane (ni u funde o mbu Kaghe Massunge), Mussadji, Mussadji (dundé vane dédio).
Mussadji djadiri ndé uga pir mutu kabughu nzili ni bongi ba nyambe bami nga lambe tuke dji na bane ba mame. Ave tsisighe Kaghe Massunge a no rughe o dimbu ake rassunu batéhu badji burange bu boti nane nane na kale. Ka Massunge ake tsune itale utsi labe mutua ? Itale djandiri nzi labe Mussadji tumbe nzi mu vaghe iri vane dédi agha ronde u nkululu. Kaghe Massunge djandiri pa mughèsse atsi mwè daghe ba nyame, u mu ghange téno vo ni rughile. Wisi no tébughe Kaghe Massunge ake mwè o mussiru, Mussadji na nzunzu ike mwè dibul itale. Mune a ma kotise dikake o ghari itala, itale ka mughange dikake. Mussadji djandiri rughanuo, rughanuo itale ma nkange dikake.
Mune a ma kotise dikake o ghari itala, itale ka mughange dikake. Mussadji djandiri rughanuo, rughanuo itale ma nkange dikake. Bane ba ngudji ba ke rughe, ba rassunu mussadji dikake didjo ghari itale ka diambu djadji ? Mussadji djandiri ndutianu itale ake nzile, mune ba ngébi ba ma bandile u dute Mussadji itale ka mwè tube dumbu du mosi iri : Djénu ba ngébi, djénu ba ngébi du bandekène lé lé lé, ivundu yénu mudaghitsi lé lé lé, kaghe Massunge o lé rughe mba nga mu sile lé lé lé, pa du ghane kéri djénu wandi du ghangu lé lé lé, djénu ba ngébi, djénu ba ngébi du bandekène lé lé lé. Ba no hulu dumbu du itale ba ke tirmughe ma mbangu na ghome Mussadji ka siale no tsunde na itale.
Mussadji djandiri ndé itale yi nzi u vaghe u ma kangile dikake, ba nyambe bo ni bongi a ba kaghami tumbe ndé djahu kabu a va ka u di labili ? Itale djandiri ba nyambe bo u bongi a ba kaghahu di ngènze, tumbe dibandu yi ughé mu tsinguli iri ndédju u bongi ba nyame bandi pa é vaghi muanzu mba djabè a tsi vaghe iri nga u ghange ? Mussadji djandiri mane mambu ma ifumbe yami maghé u ghéngili. Itale djandiri diboty ave mambu ma ifumbe yahu tu kélisi Kaghe Massunge aki rughe mba nga u sile. Massadji ike bande u siènge itale, tumbe itale djandiri Mussadji pa u gha dibighe munu ni u kotise o ghari itale u ke djabe di ba nyame bé labi pa bako ghari.
Mussadji a no hulu nane ake tsibighe munu. Ave tsisighe kaghe Massunge ano rughe ake rassunu ba téghule badji vane, u moghi bé moghi tumbe Mussadji a gha noghu. Kaghe Massunge djandiri ka ivunde yénu Mussadji awu avu ? Ba ngébi djohuri adji hune ghari, Kaghe Massunge djandiri Mussadjié, Mussadji djandiri éé. Kaghe Massunge djandiri mbéli mambe ni ma kibu na pili mambe kokolu vaghe massuassu. Kaghe Massunge a no labe itsingu a yé rassunu Mussadji dikake o ghari itale a ma buaghe yinzi va itungu. Mussadji yi u vaghi na dikake o ghari itale ? Mussadji djandiri Kokolu kaghe ngo mwè di buèse, ike bande u lile, mè ni bongi ba nyame pa u ma wènde o mussiru mba pa ni ma mane u lambe tu ke dji mba tu ke suse bi pèle u ké djabe. Kaghe Massunge djandiri biwudji mambi tumbe pa wi bongi ime pa bé tsuni u wahulange mba u ya bongange bime bi ngane nane mba hune ike udaghe. Itale musili, mba itale ka mu sile.
Hugues Mariatchi Nziengui

No comments :

Post a Comment