MUISI FUMU TSI MBATSI

Mognu mu butambe u kal be dibal, reke na batu botsu uke tsinge na mognu, né wa tsing na mognu u viosse mua mognu boti. Bawulu ba kal vaghe buendiri, minu ma dibal mé bi nane minu ma maghène tumbe tu rékianu mba urèk é bughi, urèk é véghi di djadji o ghari murime, urèk é véghi mutu dighobe, urèk é lubusi mutu.
HULUANU ILOMBI Y MUISI FUMU TSI MBATSI
Ndombi va dimbu di Fumu Tsi Mbatsi dibal di sa ma rèkange na batu mba pa é vioghi ike u ngotughe. Massambèke mandi ike ndéri o purmughe nane mbire. Ndombi ake tsingul batu botsu ba dimbu iri ngane yitu na mutu, kabohu kumbuami (ngane yitu na mutu). Pa é vioghi batu djohuri, (ngane yitu na mutu) ! Ndombi ake ba wahulange iri (mognuami ughé du ghéngili du ya ndubuse).Ndombi a ma bangange murèle mba pa é wéndi mu bu rèle, a ma vaghange bilumbu bi rieru ma mosi tsone na pundu. O nzime mughatsi ake be na dironde di ma mu palisange va tangi Ndombi pa adjo mu burèle. Batu botsu ba dimbu ba ma djabange ilombi ine, tumbe anio tsingul Ndombi na di linze diandi mba aghane yitu na mutu. Pa é vioghi yinzi vane a kapile diandi la diandi urèke na batu viaghe.
Mwa ilumbu ano rughe mu burèl na bibulu biandi a ma buka, batu botsu ike (ngane yitu na mutu) Ndombi djandiri (mognuami ughé du ghéngili du ya ndubuse), é vossi nane aghé djabi iri mughatsi adjo ndahu na dironde ma wèl bé vaghi. É toli o ndahu a rasunu mughatsi na mufudu va tangi ma wèl bé vaghi. Ndombi ake tirmughe mbangu o mbu batu iri : Ike na nyangu nzi nzabe iri dughé tondi va dimbu, du djabi iri mughatsiami ane dironde di mu palisi pa ni djo burèl tumbe dughé tsinguli mu mbayi ? Batu djohuri djètu tu ghane diambu nahu tumbe ndé bè urange mutsanu, ndé ughé réki na batu, u ghane dighobe na mutu mba kumbuahu (ngane yitu na mutu), mognuahu ughé tu ghéngili tu ya ulubuse tsi a nane u valingi bilumbu biotsu pa u vioghi? Ndombi na isoni asa ma mwè dile diu vosse ake yé toghe mutsingu na dironde di mughatsi.
Hugues Mariatchi Nziengui

No comments :

Post a Comment